تشک | ورزش هایی با پشت صاف

تشک

نوع تشک همچنین می تواند در درمان کمر صاف تأثیر بگذارد. به دلیل مسطح بودن ستون فقرات ، بسیار مهم است که کل ستون فقرات به طور مساوی در حالت خوابیده پشتیبانی شود. اساساً ، ستون فقرات باید همیشه شکل طبیعی خود را حفظ کند ، حتی در موقعیت جانبی ، و باید بر این اساس حمایت شود.

به خصوص در پهلو ، مهم است که بررسی کنید که شانه و لگن تا چه حد باید در موقعیت فردی فرو رود تا اطمینان حاصل شود. البته ، این همیشه به شما بستگی دارد فیزیکی و وزن است و بنابراین به طور کلی برای همه معتبر نیست. هنگام خرید تشک ، مهم است که به مشاوره گسترده بپردازید و هنگام آزمایش آن ، وضعیت صحیح ستون فقرات توسط متخصص بررسی شود.