کوریومننژیت لنفاوی: پیشگیری

برای جلوگیری از کوریومننژیت لنفوسیتی، باید به کاهش توجه شود عوامل خطر.

عوامل خطر رفتاری

  • نگهداری موشهای خانگی ، همسترها و سایر جوندگان.