کوریومننژیت لنفاوی: علل آن

پاتوژنز (توسعه بیماری)

عفونت با ویروس LCM اساساً از طریق موشهای خانگی ، همسترها یا جوندگان دیگر رخ می دهد. پاتوژنز دقیق آن ناشناخته است

علل (علل)

علل رفتاری

  • پرورش موش های خانگی ، همسترها و سایر جوندگان.