ورم لنفاوی: عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که ممکن است در اثر لنف ادم ایجاد شود:

پوست و زیر جلدی (L00-L99).

  • تغییرات پوستی در ناحیه ورم
  • لنفاوی زخم (زخم) با خطر تحلیل رفتن بدخیم (بدخیم).
  • سخت شدن ورم

سیستم قلب و عروق (I00-I99)

بیماریهای عفونی و انگلی (A00-B99).

  • عفونت های مزمن یا عود کننده.