لینکومایسین

محصولات

لینکومایسین بصورت تجاری به عنوان پیش مخلوط دارو و به عنوان محلول تزریق در داروهای ترکیبی به عنوان داروی دامپزشکی در دسترس است. از سال 1978 در بسیاری از کشورها تصویب شده است.

ساختار و خواص

لینکومایسین (C18H34N2O6S، Mr = 406.5 گرم در مول) پیش ماده است کلیندامایسین. مونوهیدرات هیدروکلراید لینکومایسین به عنوان یک بلور سفید وجود دارد پودر که در آن بسیار محلول است آب.

اثرات

لینکومایسین (ATCvet QJ01FF02) دارای خواص باکتریواستاتیک است.

موارد مصرف

بیماری های عفونی باکتریایی در خوک ، سگ و گربه.