امید به زندگی برای سرطان پستان

معرفی

میزان بقا عددی است که برای بسیاری از بیماران با a مهمترین اهمیت را دارد سرطان تشخیص. با این حال ، در پزشکی ، معمولاً نمی توان سالها آن را داد. در عوض ، اطلاعاتی در مورد درصد بیماران که پس از 5 سال هنوز زنده هستند ، داده می شود. این آمار باید بسیار دقیق انجام شود ، زیرا اغلب آنها تعمیم داده می شوند و میزان بقا ، به ویژه برای آنها سرطان پستان، به عوامل مختلفی بستگی دارد. فقط یک پزشک معالج می تواند برآورد محتاطانه فردی را انجام دهد.

میزان بقای کلی سرطان پستان چقدر است؟

در پزشکی ، به ویژه در مورد سرطان، احتمال بقا به عنوان بقای 5 ساله ارائه می شود. این آمار به بررسی طول مدت زنده ماندن بیماران نمی پردازد ، بلکه به تعداد بسیاری از بیماران که پس از 5 سال زنده مانده اند ، توجه نمی شود. برای سرطان پستان، بقای 5 ساله 88٪ برای زنان و 73٪ مردان سرطان پستان است.

میزان بقای 10 ساله برای زنان 82٪ و برای مردان 69٪ است. بنابراین می توان گفت که سرطان پستان با نرخ بقا نسبتاً خوبی همراه است. با این حال ، این دو آمار میزان بقا بسیار کلی است.

میزان فردی به عوامل زیادی بستگی دارد ، از جمله اندازه تومور ، درجه انحطاط یا لنف درگیری گره. علاوه بر این ، در صورت تومور یا. ، میزان بقا تغییر می کند متاستازها پس از درمان اولیه با گذشت زمان عود می کند. علاوه بر این ، داده های آماری در مورد میزان بقا یا پیش آگهی باید همیشه با احتیاط درمان شود ، زیرا دوره فردی بیماری می تواند کاملاً متفاوت باشد. با توجه به عوامل زیادی که بر میزان بقا تأثیر می گذارد ، فقط پزشک معالج می تواند با جمع بندی تمام یافته ها ، میزان بقای فردی را تخمین بزند.

امید به سرطان پستان چقدر است؟

امید به زندگی مدت زمانی است که بین یک زمان ثابت از سرطان تشخیص و مرگ شخص. در مورد سرطان ، به سختی می توان امید به زندگی را دقیقاً تعیین کرد ، زیرا عوامل زیادی می توانند تأثیرگذار باشند و به سختی می توان روند فردی بیماری را پیش بینی کرد. پیش از این ، میانگین امید به زندگی در سرطان پستان متاستاتیک تقریباً 2 سال از ظهور اولین مورد بود متاستازها.

این اطلاعات در مورد امید به زندگی منسوخ در نظر گرفته می شود ، زیرا گزینه های درمانی مدرن گزینه های درمانی خوبی را برای سرطان پستان پیشرفته نیز ارائه می دهند. به جای امید به زندگی ، بقای 5 ساله بیشتر در مطالعات اندازه گیری می شود. اگر بتوان بیماری را برای مدت طولانی به بن بست کامل رساند ، می توان در صورت نبود بیماری های دیگر ، امید به زندگی طبیعی را در نظر گرفت.