اختلالات لیبیدو: بی نظمی در میل جنسی

اختلالات جنسی ، یعنی اختلالات میل جنسی ، در حدود دو درصد از کل مردان و حدود سه درصد از زنان رخ می دهد. این معمولاً شامل کمبود میل جنسی می شود.
در بسیاری از موارد ، کمبود میل جنسی در مردان همراه با آن رخ می دهد اختلال نعوظ.

علاوه بر کمبود میل جنسی ، میل جنسی نیز افزایش می یابد ، که معمولاً در پارافیلیاها رخ می دهد - تمایل جنسی از هنجار. از جمله مهمترین آنها نمایشگرایی و فتیشیسم است.