عضلات پا | تمرین عضلات پا

عضلات پا

 • عضلات چهار سر ران (M. quadriceps femoris) / عضله ران چهار سر
 • چهار طرفه ران عضله (M. quadratus femoris)
 • عضله کمر لگن (M. iliopsoas)
 • عضله بزرگ گلوتئوس ماکسیموس (M. gluteus maximus)
 • عضله گلوتئوس میدیوس میانی (M. gluteus medius)
 • عضله گلوتئال کوچک (M. gluteus minimus)
 • طولانی ران استخراج کننده (M. adducotor longus)
 • اداکتور کوتاه استخوان ران (M. adductor brevis)
 • بزرگ ران استخراج کننده (M. adductor magnus)
 • عضله گلابی شکل (M. piriformis)
 • عضله پکتینوز (M. pectineus)
 • عضله راست ران (M. rectus femoris)
 • عضله خیاط (M. sartorius)
 • مفصل ران عضله (M. biceps femoris)
 • عضله Semitendinosus (M. semitendinosus)
 • عضله تاندون صاف (M. semimembranosus)
 • عضله باریک (M. gracilis)
 • عضله گوساله دوقلو (M. gastrocnemius)