آلرژی لاتکس: دارو درمانی

هدف درمانی

بهبود علامت شناسی.

توصیه های درمانی