کم کاری تیروئید: پیشگیری

برای جلوگیری از زیر بالینی کم کاری تیروئید (کم کاری تیروئید) ، باید به کاهش فرد توجه شود عوامل خطر.

عوامل خطر رفتاری

  • رژیم غذایی
    • کمبود ید - مردم در مناطق کمبود ید در اروپا بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرند