کم کاری تیروئید پنهان: ریز مغذی درمانی

یک علامت کمبود ممکن است نشان دهنده عدم تأمین کافی مواد مغذی حیاتی باشد. شکایت از کم کاری تیروئید نهفته (تحت بالینی) نشان دهنده کمبود مواد مغذی حیاتی برای:

  • ید

توصیه های ماده حیاتی فوق با کمک متخصصان پزشکی ایجاد شده است. تمام گفته ها توسط مطالعات علمی با شواهد بالایی پشتیبانی می شوند.

برای درمان توصیه ، فقط مطالعات بالینی با بالاترین سطح شواهد (درجه 1a / 1b و 2a / 2b) استفاده شد که به دلیل اهمیت بالای آنها ، توصیه درمانی را ثابت می کند. این داده ها در فواصل مشخص به روز می شوند.

* مواد حیاتی شامل ویتامین ها, مواد معدنی, عناصر کمیاب، حیاتی است اسیدهای آمینه، حیاتی است اسیدهای چرب، و غیره