کم کاری تیروئید پنهان: آزمایش های تشخیصی

تشخیص نهان (تحت بالینی) کم کاری تیروئید (کم کاری تیروئید) در درجه اول با ارائه بالینی و آزمایش آزمایشگاهی ایجاد می شود.

اختیاری تشخیص دستگاه پزشکی- بسته به نتایج تاریخ ، معاینهی جسمی, تشخیص آزمایشگاهی، و واجب تشخیص دستگاه پزشکی-برای استفاده می شود تشخیص های افتراقی.