سندرم کلاینفلتر: درمان جراحی

ژنیکوماستی

ژنیکوماستی در صورت ایجاد پریشانی با جراحی قابل درمان است. روش جراحی معمولاً از طریق یک برش کوتاه در لبه آرئول انجام می شود که از طریق آن بافت غده ای و هر گونه چربی اضافی بدن برداشته می شود.