ایکسابپیلون

محصولات

ایکسابپیلون بصورت تجاری به عنوان داروی تزریق (ایکسامپرا) در دسترس است. از سال 2009 در بسیاری از کشورها تصویب شده است.

اثرات

ایکسابپیلون (ATC L01DC04) دارای خواص سیتوستاتیک و ضد توموری است.

موارد مصرف

سرطان پستان