تمرینات ایزومتریک | سندرم ستون فقرات گردنی - این تمرینات کمک می کند

تمرینات ایزومتریک

کوتاه گردن عضلات را می توان به طور عمده با تمرینات ایزومتریک تمرین داد. در یک تمرین ایزومتریک هیچ حرکتی قابل مشاهده از عضلات مورد تمرین وجود ندارد. عضلات بصورت ایستا کار می کنند.

تمرین ایزومتریک 1. تقویت کوتاه گردن عضلات: بیمار خود را می چرخاند سر تا آنجا که ممکن است ، دست خود را در برابر گونه ای که چرخانده است نگه دارد و دست و سر خود را به یکدیگر بچسباند. این نه تنها قدرت را تقویت می کند ، بلکه باعث بهبود تحرک نیز می شود ، زیرا عضله در نتیجه تنش تنش را از دست می دهد و حرکت می تواند حداقل بهبود یابد. تمرین ایزومتریک 2. برای تقویت گردن عضلات: در قسمت فوقانی ستون فقرات گردنی ، جمع شدگی و کشش حرکت صورت می گیرد.

برای درک بهتر ، این یک است غبغب حرکت (عقب نشینی) و فشار دادن سر رو به جلو (کشش) جمع شدن را می توان با دست پشتیبانی کرد. هنگامی که حرکت انجام می شود ، دست با دقت به موقعیت نهایی رانده می شود.

همان حرکت را می توان در حالت خوابیده با یک بالشتک ماسه ای در زیر آن انجام داد سر. موقعیت نهایی برای چند ثانیه برگزار می شود. بر خلاف تمرین در صندلی ، این موقعیت به عنوان یک تمرین تقویت کننده عمل می کند. تمرین ایزومتریک 3. برای تقویت جانبی عضلات گردن: همچنین در حالت خوابیده ، سر روی یک توپ نرم بسیار نرم قرار می گیرد.

بیمار حرکات چرخشی را انجام می دهد ، این باعث تحرک ستون فقرات گردنی در چرخش می شود. تمام تمرینات برای کوتاه عضلات گردن قدرت را در این قسمت بهبود ببخشید تا دیرتر خستگی از بین برود و سر آنقدر روی ستون فقرات گردنی احساس سنگینی نکند. ورزش ایزومتریک 4. برای تقویت لوزی ها و منبسط کننده های پشت: در تمرین "لاک پشت" ، دست ها را روی صندلی قرار می دهند و پاها روی زمین می مانند.

تیغه های شانه به هم جمع می شوند ، تنش حفظ می شود و سر به سمت بالا رانده می شود (ستون فقرات طولانی می شود). با این کار ، رومبوئیدها و همچنین اکستنسور پشت در ناحیه ستون فقرات گردنی آموزش داده می شوند ، که هر دو برای کمر محکم مهم هستند. تمرینات بیشتر را می توان در مقاله یافت: تمرینات ایزومتریک