مثانه تحریک پذیر (سندرم مجرای ادرار): آزمایش و تشخیص

پارامترهای آزمایشگاهی مرتبه 2 - بسته به نتایج تاریخچه ، معاینهی جسمی، و پارامترهای آزمایشگاهی اجباری - برای روشن شدن تشخیص افتراقی.

  • شمارش خون کوچک
  • پارامترهای التهابی - CRP (پروتئین واکنش پذیر C) یا ESR (میزان رسوب گلبول های قرمز).
  • وضعیت ادرار (آزمایش سریع برای: نیتریت ، پروتئین ، هموگلوبین, اریتروسیت ها, لکوسیتها) شامل رسوب ، در صورت لزوم کشت ادرار (تشخیص پاتوژن و مقاومت سنجی ، یعنی آزمایش مناسب آنتی بیوتیک ها برای حساسیت / مقاومت) [معمول در سندرم مجرای ادرار: رسوب ادرار نامحسوس].
  • تشخیص فلورین (تشخیص تخلیه / تشخیص واژن) و سواب مجرای ادرار (سواب مجرای ادرار) برای رد عفونت:
  • تشخیص سیتولوژی (لکه از مجرای ادرار و گردنه/دهانه رحم).

توجه: تشخیص سندرم مجرای ادرار فقط در صورتی انجام می شود که سایر تصاویر بالینی با تشخیص دقیق حذف شده باشند!