اعتیاد به اینترنت: طبقه بندی

انواع خاصی از اعتیاد به اینترنت مطابق با مرکز اعتیاد آنلاین و اینترنتی:

  • اجبار خالص: تمام فعالیتهای وسواسی اینترنتی از جمله قمار ، خرید و حراجی ها.
  • اضافه بار اطلاعات: تحقیق وسواسی و گشت و گذار بدون دلیل مشخص.
  • اعتیاد به رایانه (بازی رایانه ای): بازی های رایانه ای بیش از حد.
  • اعتیاد سایبرجنسی: اعتیاد به دوستی های مجازی ، که روابط واقعی با دوستان و خانواده را جایگزین یا جایگزین می کند