تعاملات | مترونیدازول و سایر نیترومیدازول ها

تداخلات

همانطور که در بالا ذکر شد ، مترونیدازول نباید به دلیل توسعه عدم تحمل با الکل ترکیب شود. اگر داروها باربیتورات و فنیتوئین به طور همزمان تجویز می شود ، به دلیل شتاب آنزیم ، باید تخریب سریعتر مترونیدازول و کاهش نتیجه آن را تحت تأثیر قرار داد. اگر خون رقیق کننده ها (داروهای ضد انعقاد خون) با مترونیدازول ترکیب می شوند ، باید انتظار تعامل و افزایش تمایل به خونریزی را داشت. در درمان افسردگی با لیتیوم، این خطر وجود دارد که سطح لیتیوم در صورت ترکیب با نیترویمیدازول ها به طور خطرناکی بالا برود و باعث عوارض جانبی مربوطه شود.

موارد منع مصرف

مترونیدازول و داروهای مشابه از همان گروه مواد نباید در موارد بیماری های مرکز تجویز شود سیستم عصبی یا سیستم خونساز و همچنین در موارد شدید کبد بیماری ها ، بارداری و شیردهی