جوهر برای داروها

محصولات

جوهر دارو در فروشگاه های تخصصی موجود است و توسط خود شرکت ها نیز تولید می شود.

ساختار و خواص

اجزای مرکب های مختلف شامل ، به عنوان مثال (انتخاب):

زمینه های برنامه

برای برچسب زدن داروها ، به طور عمده برای قرص و کپسول. برچسب گذاری به عنوان مثال برای شناسایی ، تمایز ، مقدار اهداف و اهداف بازاریابی.