التهاب غشای سینوویال (سینوویت): درمان جراحی

ترمیم جراحی برای علل مانند التهاب چرکی یا شل شدن مفصل مصنوعی ضروری است.

سفارش 1

  • در صورت التهاب چرکی ، مفصل باز می شود ، آبیاری می شود و سپس تخلیه می شود (سیستم زهکشی برای مایعات بدن) درج شده است.