ایندیگوکارمین

محصولات

Indigocarmine به عنوان یک ماده خالص در فروشگاه های تخصصی موجود است.

ساختار و خواص

نیلی کارمین (C.16H8N2Na2O8S2، Mr = 466.4 گرم/مول) به رنگ آبی وجود دارد پودر که در محلول است آب. راه حل بسته به pH زرد یا آبی هستند.

مناطق برنامه

  • برای بسیاری رنگ آمیزی شود داروهای (به عنوان مثال Rohypnol ، Viagra ، Truvada).
  • رنگ برای غذا
  • نشانگر PH
  • تشخیصی برای آزمایش عملکرد کلیه
  • به عنوان معرف