اصلاح خانه - ورودی

سازگاری مسکن اغلب از جلوی خانه شروع می شود. در صورت امکان باید پله های درب ورودی را با یک رمپ تعویض کنید. این کار روی مفاصل آسان است و همچنین آپارتمان برای افرادی که ویلچر یا چرخ دستی دارند به راحتی قابل دسترسی است.

– ایمنی: در مواقع اضطراری، مهم است که شماره منزل و پلاک به وضوح خوانا باشد تا حتی یک غریبه بتواند به سرعت کمک بگیرد. برای ایمنی خود، یک سیستم اینترکام نصب کنید و آن را به اندازه کافی بلند کنید.

بررسی اجمالی
” حمام و دوش ” آشپزخانه " هال
" اتاق خواب

اطلاعات نویسنده و منبع