گرفتگی صدا (دیسفونی): آزمایش و تشخیص

تشخیص آزمایشگاهی معمولاً فقط برای کوتاه مدت لازم نیست خشونت.

پارامترهای آزمایشگاهی مرتبه دوم - بسته به نتایج تاریخچه ، معاینهی جسمی، و پارامترهای آزمایشگاهی اجباری - برای روشن شدن تشخیص افتراقی.

  • سواب گلو / فرهنگ - مشکوک دیفتری، عفونت های استرپتوکوکی.
  • تیتر آنتی استرپتولایسین (ASL) - حدود 1-3 هفته پس از شروع عفونت استرپتوکوک قابل تشخیص است. حدود 6 هفته پس از عفونت ، بالاترین عناوین اندازه گیری می شود. تیتر بالا ممکن است پس از درمان کافی با عفونت برای چندین ماه قابل اندازه گیری باشد و باید فقط به عنوان نشانه ای از چالش ایمنی با گروه A تفسیر شود استرپتوکوک.
  • شمارش خون کوچک
  • پارامترهای التهابی - CRP (پروتئین واکنش پذیر C) یا ESR (میزان رسوب گلبول های قرمز).
  • پارامترهای تیروئید - TSH