سکسکه (Singultus): پیشگیری

برای جلوگیری از سکسکه (singultus) ، باید به کاهش فرد توجه شود عوامل خطر.

علل رفتاری

  • رژیم غذایی
    • وعده غذایی حجیم (اتساع معده شدید).
  • مصرف مواد محرک
    • الکل
    • تنباکو