ویروس هرپس سیمپلکس: علل آن

پاتوژنز (ایجاد بیماری)

ویروس به صورت موضعی در سلولهای مخاطی تکثیر (تکثیر) می شود. سپس به حمله می کند سلول عصبی فرآیندها و از آنجا به مربوطه گانگلیون (خوشه ای از سلول عصبی اجسام در محیط سیستم عصبی) ، جایی که آنها تا زمان فعال شدن مجدد توسط عوامل استرس زا خاموش باقی می مانند.

علل (علل)

علل رفتاری

 • رژیم غذایی
  • کمبود ریز مغذی ها (مواد حیاتی) - به پیشگیری با ریز مغذی ها مراجعه کنید.
 • تماس فیزیکی نزدیک
 • تماس جنسی

عوامل زیر ممکن است دوباره فعال شوند:

علل بیوگرافی

 • تغییرات هورمونی مانند قاعدگی (عادت زنانه).

علل رفتاری

 • وضعیت روانی - اجتماعی
  • فشار
 • تابش UV

علل مربوط به بیماری

 • عفونت های تب دار
 • ضایعات پوستی / غشایی مخاطی

دارو

 • داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی