هماتولوژی

هماتولوژی شاخه ای از طب داخلی است. با بیماری های خون و اندام های خون ساز سروکار دارد.

به عنوان مثال، بیماری های مهم خونی هستند

  • کم خونی
  • بیماری های بدخیم خون مانند لوسمی حاد و مزمن
  • تغییرات بدخیم در غدد لنفاوی (مانند بیماری هوچکین)
  • اختلالات خون سازی مغز استخوان
  • اختلالات لخته شدن خون، به عنوان مثال تمایل بیش از حد به لخته شدن (ترومبوفیلی) و اختلالات خونریزی (هموفیلی)

روش های تشخیصی مهم در هماتولوژی عبارتند از آزمایش خون، سوراخ کردن مغز استخوان (برداشتن و تجزیه و تحلیل بافت مغز استخوان) و بیوپسی غدد لنفاوی (برداشتن و تجزیه و تحلیل بافت غدد لنفاوی).

در درمان بیماری‌های بدخیم خون یا سیستم خون‌ساز، هماتولوژی با انکولوژی و پزشکی پیوند همپوشانی دارد.