التهاب مزمن لگن کلیه

مترادف پزشکی: پیلونفریت UTI فوقانی (عفونت مجاری ادراری) ، پیونفروز ، urosepsis تعریف التهاب لگن کلیه (پیلونفریت) یک التهاب بینابینی (یعنی بین بافت واقعی کلیه) ، باکتریایی ، تخریب کننده بافت (مخرب) کلیه و سیستم پایانه لگن کلیه التهاب لگن کلیه می تواند در یک یا هر دو طرف رخ دهد. باعث التهاب مزمن… التهاب مزمن لگن کلیه