انحراف بیلیوپانکراس

مترادف در معنای وسیع تر کاهش معده ، گاستروپلاستی ، معده لوله ای ، بای پس روده و Y ، بای پس روده کوچک ، انحراف بیلیوپانکراسی بر اساس SCOPINARO ، انحراف بیلیوپانکراسی با سوئیچ اثنی عشر ، بالون معده ، ضربان ساز معده به این دستگاه توسط Nicola Scopinaro ایتالیایی در سال 1976 توسعه داده شد. این روش… انحراف بیلیوپانکراس