پرس نیمکت با دمبل

پرس نیمکت با دمبل یکی از م exercisesثرترین تمرینات برای تمرین عضلات بزرگ سینه در کنار پرس کلاسیک نیمکت هالتر است. کار جداگانه بازوها باعث ایجاد فشار یکنواخت بر روی عضلات سینه می شود. با این حال ، از آنجا که تمرین با دمبل به درجه خاصی از هماهنگی نیاز دارد ، این تمرین به ویژه برای… پرس نیمکت با دمبل