توضیحات شنای دلفین

سر قبل از دست در آب فرو می رود. بازوها با نوک انگشتان جلو خط آب را می شکنند. پاها در این نقطه از باسن پایین تر است و تنه شنا در خط آب قرار دارد. سر رو به پایین استخر کمی بیش از حد کشیده شده است. شانه ها پیشرفته هستند و… توضیحات شنای دلفین