شرح حرکت شنای خزنده

شناگر در آب "دراز می کشد" ، دست چپ با بازوی کشیده ، ابتدا نوک انگشتان خود را در آب فرو می برد. منظره به سمت پایین استخر است. بازوی راست در انتهای مرحله فشار قرار دارد. بازوی راست از آب خارج می شود. قسمت بالای بدن… شرح حرکت شنای خزنده