درمان سندرم مزمن ستون فقرات کمر

1. استفاده از گرما درمان سندرم مزمن ستون فقرات کمری با وسایل حرارتی مختلف (گرما درمانی) باعث شل شدن ماهیچه ها و بهبود گردش خون و در نتیجه بهبود متابولیسم می شود. گرما باعث افزایش خوشایند گردش خون در بافت نرم تحت درمان با عمق نفوذ محدود تقریباً می شود. 3 سانتی متر افزایش فعالیت متابولیک… درمان سندرم مزمن ستون فقرات کمر