نمکهای کوکسا

کوکسا سالتانز جزو بیماری های ارتوپدی است. این بیماری نسبتاً نادر است. coxa saltans "خارجی" و همچنین "خارجی" وجود دارد که در آن tractus iliotibialis از روی تروکانتر بزرگ استخوان ران می پرد. از سوی دیگر کوکسا نمک های "داخلی" و "داخلی" کمتری وجود دارد. در اینجا تاندون عضله پسواس… نمکهای کوکسا

عیب یابی | نمکهای کوکسا

تشخیص اغلب Coxa saltans یک بیماری واضح نیست. اول از همه، یک معاینه فیزیکی ضروری است، که در طی آن پرش دستگاه ایلیوتیبیال اغلب از قبل احساس می شود. حتی گاهی شنیدنی است. جراح ارتوپد در حین معاینه در وضعیت خوابیده به بیمار اجازه می دهد تا به سمت بیرون خم شود و ... عیب یابی | نمکهای کوکسا