توانبخشی پس از پارگی تاندون آشیل

درمان پارگی تاندون آشیل با یک دوره توانبخشی طولانی دنبال می شود. این مستقل از این است که آیا یک روش درمانی محافظه کارانه یا یک روش جراحی انتخاب شده است. ابتدا پا باید بی حرکت شود. معمولاً برای حدود 6 هفته در یک کفش مخصوص و با قرار دادن پا در نوک تیز… توانبخشی پس از پارگی تاندون آشیل