درمان کبودی استخوان

مقدمه کبودی استخوان کوفتگی استخوان است. کبودی استخوان ارتباط نزدیکی با شکستگی استخوان دارد. آنها در اثر ضربات تند یا برخورد شدید مستقیم روی استخوان ایجاد می شوند، اما آن را نمی شکنند. علت درد ناشی از کبودی، تخریب بافت اطراف و کوچکتر… درمان کبودی استخوان