سندرم کیاسما

مقدمه /آناتومی کیاسم محل اتصال عصب بینایی است. در اینجا ، فیبرهای نیمه شبکیه بینی مربوط به هر دو چشم به طرف مقابل متقاطع می شوند. مجرای بینایی از کیاسم پیروی می کند. آسیب کیاسم بینایی منجر به سندرم کیاسم می شود. تعریف سندرم کیاسما نامی است که به وقوع… سندرم کیاسما