درمان حفظ پستان (BET)

مقدمه در درمان محافظت از سینه ، تنها تومور (سرطان) در سینه برداشته می شود در حالی که بافت سالم پستان سالم باقی می ماند. امروزه BET یک روش معمول است که معمولاً با تابش بعدی سینه ترکیب می شود. امروزه درمان محافظت از سینه در حدود 75 درصد از سرطان های پستان استفاده می شود و می تواند با رعایت معیارهای خاصی… درمان حفظ پستان (BET)

آیا شانس زنده ماندن با استفاده از روشهای درمانی بدون پستان بیشتر است؟ | درمان محافظت از پستان (BET)

آیا شانس زنده ماندن با درمان غیر محافظ سینه بهتر است؟ در یک BET ، بافت بدخیم به طور کامل برداشته می شود. در طول عمل ، بافت برداشته شده به صورت میکروسکوپی مورد بررسی قرار می گیرد تا ببیند آیا سلول های تومور توسط سلول های سالم احاطه شده اند یا خیر - این بدان معناست که تومور به طور کلی برداشته شده است. اگر این نیست… آیا شانس زنده ماندن با استفاده از روشهای درمانی بدون پستان بیشتر است؟ | درمان محافظت از پستان (BET)