والرین دیسپرت

تعریف و اثربخشی Valerian Dispert® اشکال خاصی از قرص سنبل الطیب هستند و مانند قرص های کلاسیک سنبل الطیب، عمدتاً حاوی عصاره خشک ریشه سنبل الطیب هستند. علاوه بر قرص و کپسول، سنبل الطیب به صورت چای، تنتور یا آب میوه نیز موجود است. Valerian Dispert® در آلمان مشمول نسخه پزشک نیست و در داروخانه ها و داروخانه ها موجود است. این است … والرین دیسپرت

قرص والرین

اطلاعات عمومی قرص سنبل الطیب داروهایی هستند که حاوی عصاره خشک ریشه سنبل الطیب هستند. علاوه بر قرص و کپسول، سنبل الطیب به صورت چای، تنتور یا آب میوه نیز موجود است. آنها مشمول نسخه در آلمان نیستند، توسط شرکت های بیمه درمانی پرداخت نمی شوند و می توان آنها را بدون نسخه در داروخانه ها و داروخانه ها خریداری کرد. قرص سنبل الطیب حاوی انواع… قرص والرین

عوارض جانبی والرین

عوارض جانبی مصرف بیش از حد شدید عصاره سنبل الطیب ممکن است یک عارضه جانبی خستگی لرزش و ایجاد کرامپ معده باشد. اگر داروهای آرام بخش یا قرص های خواب آور دیگر به طور همزمان مصرف شوند، سنبل الطیب می تواند اثر/عوارض جانبی را افزایش دهد. علاوه بر این، توانایی واکنش ممکن است پس از مصرف آن تحت تأثیر قرار گیرد. مشارکت در ترافیک فعال جاده ای تحت تأثیر قرار می گیرد… عوارض جانبی والرین

اثر والرین

اثر آرامش بدن و سیستم عصبی بر اساس عملکرد ریشه سنبل الطیب است. حاوی: اسانس ایریدوئیدها و اسید والریک و مشتقات آن. ثابت شده است که عصبی بودن و اختلالات خواب کاهش می یابد. مراحل بیداری شب هنگام مصرف عصاره الکلی سنبل الطیب با دوز روزانه 400 تا 900 میلی گرم کاهش می یابد. … اثر والرین