این آزمایشات برای سرطان روده بزرگ وجود دارد و بسیار قابل اعتماد هستند!

مقدمه غربالگری و معاینات تشخیص زودهنگام نقش مهمی در بسیاری از سرطان ها از جمله سرطان روده بزرگ ایفا می کند. از آنجا که سلولهای سرطانی اغلب از سلولهای پیش ساز خوش خیم ایجاد می شوند ، معاینات پیشگیرانه پس از سن خاصی بسیار مهم است. این غربالگری می تواند پیش سازهای سرطانی را قبل از تبدیل شدن به سلول های سرطانی بدخیم شناسایی و حذف کند. انواع مختلف پیشگیری وجود دارد… این آزمایشات برای سرطان روده بزرگ وجود دارد و بسیار قابل اعتماد هستند!

کولونوسکوپی برای مشکوک به سرطان روده بزرگ | این آزمایشات برای سرطان روده بزرگ وجود دارد و بسیار قابل اعتماد هستند!

کولونوسکوپی برای مشکوک به سرطان روده بزرگ کولونوسکوپی استاندارد طلایی برای تشخیص سرطان روده بزرگ است. همچنین این تنها معاینه ای است که می تواند به عنوان یک معاینه پیشگیرانه شناخته شود. بنابراین کولونوسکوپی می تواند مراحل پیش سرطانی را تشخیص دهد. از طرف دیگر ، آزمایش خون پنهان مراحل پیش سرطانی را تشخیص نمی دهد ، بلکه نشان می دهد که سرطان… کولونوسکوپی برای مشکوک به سرطان روده بزرگ | این آزمایشات برای سرطان روده بزرگ وجود دارد و بسیار قابل اعتماد هستند!