نارسایی مزمن کلیه

مقدمه نارسایی مزمن کلیه یک بیماری جدی است که بر سیستم ارگان های کلیه تأثیر می گذارد. کلیه ها تعدادی از وظایف مهم و ضروری را در بدن انسان انجام می دهند که بدون آنها فرد نمی تواند زنده بماند. در نارسایی مزمن کلیه ، این سیستم ارگان مهم آسیب می بیند. نارسایی کلیوی به عنوان عملکرد کلیه تعریف می شود… نارسایی مزمن کلیه

مراحل نارسایی مزمن کلیه | نارسایی مزمن کلیه

مراحل نارسایی مزمن کلیه مراحل مختلف نارسایی کلیوی متفاوت است. روشهای مختلفی برای طبقه بندی نارسایی مزمن کلیوی وجود دارد. نارسایی مزمن کلیوی را می توان با توجه به اصطلاح فیلتراسیون گلومرولی (GFR) و همچنین با توجه به اصطلاح مقادیر احتباس طبقه بندی کرد. نرخ فیلتراسیون گلومرولی بیشترین مقدار… مراحل نارسایی مزمن کلیه | نارسایی مزمن کلیه

امید به زندگی | نارسایی مزمن کلیه

امید به زندگی نارسایی مزمن کلیوی را می توان به مراحل مختلفی تقسیم کرد. در برخی موارد ، می توان با درمان خاص و تغییر رژیم غذایی ، پیشرفت نارسایی را متوقف کرد. با این حال ، بدون درمان ، این بیماری تقریباً همیشه یک دوره پیشرونده دارد که در مرحله 4 ، نارسایی پایانی کلیه به پایان می رسد. در نارسایی نهایی کلیه ، دیالیز… امید به زندگی | نارسایی مزمن کلیه