آکسون هیل

تپه آکسون بخشی از یک سلول عصبی است. یک سلول عصبی که به عنوان نورون نیز شناخته می شود وظیفه انتقال سیگنال هایی را دارد که به آن به سلول عصبی بعدی یا به یک ماهیچه ارسال می شود. ساختار سلول عصبی تقریباً از سه بخش تشکیل شده است. قسمت مرکزی بدن سلول است ، به اصطلاح… آکسون هیل