بیماری های دستگاه ادراری

مترادف لگن کلیه ، حالب ، حالب ، مجرای ادراری ، مجاری ادراری ، مجاری ادراری ، کلیه ، مثانه ، سیستیت ، التهاب لگن ، سنگ کلیه پزشکی: حالب ، vesica urinaria انگلیسی: مثانه ، حالب بیماریهای مجاری ادراری با این حال ، ممکن است عوامل بیماری زا از مثانه به داخل لگن کلیه افزایش یافته و باعث التهاب می شود (پیلونفریت = التهاب لگن کلیه). این … بیماری های دستگاه ادراری