اپی کاردیوم

قلب از لایه های مختلفی تشکیل شده است. بیرونی ترین لایه دیواره قلب ، اپیکارد (پوست بیرونی قلب) است. اپیکارد محکم به میوکارد زیرین (بافت ماهیچه قلب) متصل شده است. ساختار/بافت شناسی برای درک کل ساختار لایه ها ، بهتر است نگاهی دیگر به کل قلب داشته باشید. روی… اپی کاردیوم

غدد درون ریز

قلب از لایه های مختلفی تشکیل شده است. داخلی ترین لایه اندوکارد است. به عنوان داخلی ترین لایه ، با خون جریان یافته در قلب تماس مستقیم دارد. اندوکارد (از داخل به خارج) شامل میوکارد (لایه عضله قلب) و اپیکارد (پوست بیرونی قلب) است. پریکارد ،… غدد درون ریز

بیماری ها | غدد درون ریز

بیماریها به التهاب پوست داخلی قلب اندوکاردیت می گویند. این بیماری بدون درمان معمولاً کشنده است ، اما امروزه به راحتی با آنتی بیوتیک ها قابل درمان است. بیماریهای دیگر اندوکاردیت لوفلر و فیبروز اندومیوکارد است. اکوکاردیوگرافی تشخیصی برای تجسم اندوکارد استفاده می شود. این امر باعث می شود دریچه های قلب به ویژه بسیار خوب بررسی شوند. … بیماری ها | غدد درون ریز