روده بزرگ

مترادف روده بزرگ تعریف روده بزرگ روده بزرگ بخشی از دستگاه گوارش انسان است. بین آپاندیس (caecum قرار دارد ، نباید با زائده ، که فقط بخشی از زائده است ، اشتباه گرفته شود) ، که به روده کوچک متصل شده و قبل از راست روده (راست روده) به پایان می رسد. کل روده بزرگ (از جمله روده کوچک) دارای… روده بزرگ