عملکرد ضمیمه

مقدمه آپاندیس آغاز روده بزرگ است که بصورت کورکورانه در سمت راست پایین شکم شروع می شود. زائده در انسان کاملاً کوتاه است و اندازه آن فقط حدود 10 سانتی متر است. در کنار آن روده کوچک و روده بزرگ به هم متصل هستند. انتهای کور در یک پسوند باریک به شکل دم ادغام می شود ، به اصطلاح پیوست. این … عملکرد ضمیمه

چرا امروز هنوز پیوست داریم؟ | عملکرد ضمیمه

چرا ما هنوز آپاندیس امروز داریم؟ همانطور که در قسمت قبل توضیح داده شد ، ضمیمه بازمانده تکامل است و امروزه تقریباً هیچ کارکردی برای انسان ندارد. به دلیل عادات غذایی ، انسان به ظرفیت گوارشی غذاهای گیاهی غنی از فیبر وابسته نیست و می تواند بدون مشارکت… چرا امروز هنوز پیوست داریم؟ | عملکرد ضمیمه