Epo - اریتروپویتین

اریتروپویتین (Epo) متعلق به گروه هورمون های گلیکوپروتئین است و در کلیه تولید می شود. از آنجا از طریق خون به مغز استخوان قرمز منتقل می شود ، جایی که باعث تشکیل گلبول های قرمز جدید می شود. در پزشکی ، Epo در نارسایی کلیوی (کاهش غلظت گلبول های قرمز در خون) استفاده می شود. Epo اکنون می تواند تولید شود… Epo - اریتروپویتین