کلسیتریول

تشکیل کلسیتریول: هورمون کلسیتریول شبیه استروئید از پیش ساز 7-دهیدروکلسترول تشکیل می شود که به نوبه خود از کلسترول تشکیل می شود. این هورمون در مراحل سنتز خود چندین مرحله را پشت سر می گذارد: ابتدا پوست تحت تأثیر اشعه ماوراء بنفش ، سپس کبد و در نهایت کلیه. کلسیول (کلکالیسیفرول) در پوست ایجاد می شود ،… کلسیتریول