توضیح لکه کور | نقطه کور خود را آزمایش کنید

توضیح نقطه کور هیچ سلول بینایی در نقطه کور وجود ندارد ، بنابراین مغز در واقع در این مرحله فاقد هرگونه اطلاعات تصویری است. شاید متوجه شده باشید که نقطه کور کاملاً خالی یا سیاه تلقی نمی شود. در عوض ، مغز از اطلاعات سلولهای بینایی اطراف برای جبران… توضیح لکه کور | نقطه کور خود را آزمایش کنید

نقطه کور خود را آزمایش کنید

مترادف انگلیسی: نقطه کور مقدمه نقطه کور ناحیه ای از چشم است که هیچ سلول حسی که بتواند نور دریافت کند را شامل نمی شود ، به طوری که ناحیه خاصی دیده نمی شود. نقطه کور به طور طبیعی در هر دو چشم ایجاد می شود. برای آزمایش نقطه کور خود هر کس به راحتی می تواند موقعیت و اثرات… نقطه کور خود را آزمایش کنید