کورتیزون درمانی برای کاهش شنوایی ناگهانی

مقدمه دلیل کم شنوایی اغلب مشخص نیست. بسیاری از استراتژی های درمانی مختلف در دهه های گذشته آزمایش شده است. تاکنون هیچ درمانی مزیت علمی اثبات شده ای نسبت به سایر روش های درمانی ندارد. این فرض که ناشنوایی ناگهانی ناشی از یک فرآیند التهابی است منجر به توسعه درمان با کورتیزون در… کورتیزون درمانی برای کاهش شنوایی ناگهانی

عوارض جانبی کورتیزون درمانی در کاهش شنوایی ناگهانی | کورتیزون درمانی برای کاهش شنوایی ناگهانی

عوارض جانبی درمان با کورتیزون برای کاهش ناگهانی شنوایی متأسفانه ، عوارض جانبی گلوکوکورتیکوئیدها ، مانند عوارض ، بسیار گسترده است. از آنجا که گلوکوکورتیکوئیدها (بیشتر) از طریق قرص یا تزریق مصرف می شوند ، اثر سیستمیک دارند. این بدان معنی است که آنها توسط غشای مخاطی دستگاه گوارش جذب جریان خون می شوند و… عوارض جانبی کورتیزون درمانی در کاهش شنوایی ناگهانی | کورتیزون درمانی برای کاهش شنوایی ناگهانی

مقدار کورتیزون در درمان کاهش شنوایی حاد | کورتیزون درمانی برای کاهش شنوایی ناگهانی

دوز کورتیزون در درمان کم شنوایی حاد دوز کورتیزون در صورت ناشنوایی ناگهانی برای موفقیت درمان بسیار مهم است. مطالعات اخیر نشان داده است که درمان با دوز پایین کورتیزون چندان مثر نیست. به همین دلیل ، دوز بالای کورتیزون معمولاً در ناشنوایی ناگهانی استفاده می شود. … مقدار کورتیزون در درمان کاهش شنوایی حاد | کورتیزون درمانی برای کاهش شنوایی ناگهانی