آگلپریستون

محصولات Aglepristone به صورت محلول تزریقی به عنوان داروی دامپزشکی (آلیزین) در دسترس است. از سال 2004 در بسیاری از کشورها تأیید شده است. ساختار و خواص Aglepristone (C29H37NO2 ، Mr = 431.6 g/mol) یک استروئید مصنوعی است. این ساختار مشابه میفپریستون دارد (Mifegyne، RU 486). Effeles Aglepristone (ATCvet QG03XB90) دارای ضد ژست ضد اسید و ضد گلوکوکورتیکوئید است… آگلپریستون